لیست دروس رشته مهندسی شیمی شبیه سازی و کنترل فرآیند(مقطع ارشد)

مهندسی شیمی (شبیه سازی و کنترل فرآیندها)

 

 الف: دروس عمومی

 

انگلیسی ویژه

 

 ب: دروس اصلی الزامی

 

سینیتیک و طراحی راکتور پیشرفته ریاضی پیشرفته کنترل فرآیند پیشرفته

 

 

ج: دروس تخصصی اجباری

 

پایان نامه 8 واحدی

 

 د: دروس تخصصی انتخابی (حداقل 9 واحد از بین دروس زیر)

 

تداخل کنترل در طراحی فرآیندهای شیمیایی کنترل دیجیتال سیستم های فرآیندی کنترل غیرخطی سیستم های فرآیندی مدلسازی و شبیه سازی در مهندسی شیمی پدیده های انتقال    

 

 

 

 هـ: دروس اختیاری (حداکثر 6 واحد از بین دروس زیر)

 

کنترل تطبیقی سیستم های فرآیندی طراحی به کمک کامپیوتر پیشرفته    کاربرد هوش مصنوعی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی  روش های بهینه سازی در مهندسی شیمی  

 

/ 0 نظر / 38 بازدید