آزمایشگاه شیمی آلی

. این حدود شامل درجه حرارتی است که درآن اولین ذرات نمونه شروع به ذوب می کنند و تا زمانی که تمامی توده بلور ذوب شود ادامه می یابد که به آن دامنه ذوب می گویند.در اندازه گیری نقطه ذوب با لوله مویین از گرم کن های گوناگونی استفاده میشود. این گرم کن ها از یک بشر ساده که محتوی مایعی با نقطه جوش بالاست و با چراغ گاز گرم و با دست همزده میشود، شروع شده و به وسایل کاملی میرسد که با الکتریسیته گرم میشود و بطور مکانیکی به هم میخورد.

دستور کار:       

مقدار کمی از ترکیب جامد را به صورت پودر نرمی در آورید. یک لوله مویین به طول حدود 10 سانتیمتر بردارید و یک انتهای آن را با استفاده از شعله مسدود کنید. انتهای باز لوله را در توده نرم شده فرو کنید تا مقداری از آن داخل لوله شود.سپس ته لوله را چند بار آهسته روی میز بزنید تا تمام پودر در انتهای آن قرار گیرد. همچنین می توانید یک لوله شیشه ای را که ابتدا و انتهای آن باز است به طور عمودی روی میز قرار دهید و لوله مویین را از سمت انتهای بسته در آن رها کنید. لوله مویین را به کمک یک نخ یا کش به دماسنج متصل کنید ( به طوری که انتهای لوله مویین و بخش جیوه ای دماسنج هم تراز شوند.) اکنون دماسنج و لوله مویین را به کمک پایه و گیره در داخل حمام آب قرار دهید. حمام را به آهستگی با شعله گرم کنید و دمای ابتدا و انتهای ذوب شدن را از روی درجات دماسنج با دقت بخوانید و یادداشت کنید. اگر دمای ذوب یک ترکیب شناخته شده نیست معمولا دو لوله مویین حاوی ترکیب آماده می کنند. با لوله مویین اول نقطه ذوب را سریعا اندازه می گیرند. سپس دمای حمام را تا حدود 30 درجه کاهش می دهند و با استفاده از لوله مویین دوم نقطه ذوب را به آرامی و با دقت تعیین می کنند. اگر لوله مویین در دسترس نباشد با استفاده از یک لوله شیشه ای به قطر حدود 0.5 سانتی متر و طول 25 سانتی متر لوله مویین بسازید.

نتیجه گیری:

دمای ذوب هر ماده بلوری خالص، یک خاصیت فیزیکی آن ماده است و می توان از آن برای شناسایی یک ترکیب استفاده کرد. به طور کلی افزایش تدریجی و پی در پی ناخالصی به یک ماده خالص سبب می شود که به نسبت مقدار ناخالصی افزوده شده نقطه ذوب کاهش یابد.

۲-دمای جوش:

فشار بخار مایعات، براثر گرم شدن آنها زیاد می شود تا حدی که فشار بخار مایع برابر فشار هوا می شود. در این حالت جوشیدن مایع قابل رویت است. این دما را نقطه جوش یا دمای جوش می نامند.

با کاهش فشار، نقطه جوش نیز پایین می آید زیرا انرژی گرمایی کمتری برای برقراری تعادل بین فشار بخار مایع و فشار هوا (که کم شده است) لازم است.

نقطه جوش در فشار یک اتمسفر را نقطه جوش عادی (نرمال) می گویند.

تعیین نقطه جوش ( bp ) با دو روش به آسانی امکان پذیر است. استفاده از این دو روش به مقدار ماده موجود بستگی دارد :

1-     چنانچه مایع به مقدار کافی یا زیاد در دسترس باشد، نقطه جوش آن را می توان به روش تقطیر ساده و به کمک دماسنج تعیین کرد.

2-     در صورتی که مقدار مایع کم باشد، از روش نقطه جوش میکرو استفاده می شود.

عوامل موثر بر نقطه جوش :

1-پیوندهای بین مولکولی

2-فشار

هرچه فشار محیط بر سطح مایع افزایش یابد نقطه جوش نیز افزایش می یابد.

3-نا خالصی ها

 ناخالصی ها بر حسب فراریت که نسبت به مایع اصلی دارند بر نقطه جوش اثر میکنند. مثلا اگر ناخالصی فرارتر از ماده باشد نقطه جوش را کاهش می دهد.

دستور کار:

تعیین نقطه جوش به روش میکرو:

 در این روش از لوله آزمایشی به قطر داخلی 5 میلی متر و طول تقریبی 12 سانتیمتر استفاده می شود.

 مقداری از مایع مورد نظر (0.2 تا 0.5 میلی لیتر) را به وسیله پی پت یا قطره چکان به درون لوله آزمایش می ریزیم.یکطرف لوله مویینی را با استفاده از شعله  حرارت داده و مسدود میکنیم. سپس لوله مویینی را که یک انتهای آن مسدود شده است به طور واژگون از انتهای باز آن به درون لوله می اندازیم.  بعد این لوله را به وسیله نخ یا نوار لاستیکی به دماسنج می بندیم. همانگونه که در تعیین نقطه ذوب عمل کردیم. انتهای لوله و دماسنج باید در یک سطح باشند   این مجموعه را در حمام آب قرار می دهیم و به آرامی گرم می کنیم.    پس از مدتی گرم کردن، جریان منظم و یکنواختی از حباب هوا از انتهای لوله مویین خارج می شود. (به صورت مسلسل وار) عدد دماسنج را یادداشت میکنیم.      T1 در این مرحله گرما را قطع می کنیم و ملاحظه می شود که جریان حباب هوا قطع می شود و سپس مقداری از مایع وارد لوله مویین می شود. در این لحظه عدد دماسنج را می خوانیم و ثبت می کنیم( . (T2میانگین  این دما و دمای قبلی نقطه جوش مایع است.

در تعین نقطه جوش به روش میکرو مشکلاتی به شرح زیر پیش می آید:

  چون مقدار مایع اندک است، در صورت افزایش ناگهانی گرما احتمال بخار شدن آن وجود دارد، و یا اینکه ممکن است نقطه جوش به دست آمده بیشتر از مقدار واقعی باشد.

اگر گرم کردن کافی نباشد، در نزدیکی نقطه جوش، در صورت گرما، ممکن است مایع از لوله آزمایش، وارد لوله مویین شود، زیرا در این لحظه فشار بخار مایع پایینتر از فشار هواست. نقطه جوش به دست آمده در این روش به علت تجربه ناکافی آزمایش کننده و خطای چشم، تقریبی، و غالبا کمتر از مقدار واقعی است.

محاسبات:

مرحله اول

T1=59

T2=58

(T1+T2) / 2 =58.5

حال با توجه به دماهای بدست آمده در این مرحله و میانگین گیری از آن ها به ماده مورد نظر پی می بریم.

Acetone

 

Component Name

Ketone

 

Family/Class

C3H6O

 

Chem Formula

مایع مورد نظر استون بوده که در زیر مشخصات آن آمده است

C3H6O    استون

استون از گروه کتون هاست که یک پیوند دوگانه با اکسیژن دارند

Base properties

Acetone

58.08

Molecular Weight

56.05

Normal Boiling(c)

790.00

Ideal liq Density(kg/m3)

۳- تقطیر:

مقدمه:

    روشهای مختلفی برای جداسازی مواد اجزای سازنده یک محلول وجود دارد که یکی از این روشها فرایند تقطیر می‌باشد در روش تقطیر جداکردن اجزاء یک مخلوط ، از روی اختلاف نقطه جوش آنها انجام می‌گیرد. تقطیر ، در واقع ، جداسازی فیزیکی برشهای نفتی است که اساس آن ، اختلاف در نقطه جوش هیدروکربنهای مختلف است. هر چه هیدروکربن سنگینتر باشد، نقطه جوش آن زیاد است و هر چه هیدروکربن سبکتر باشد، زودتر خارج می‌شود.
   تقطیر در عمل به دو روش زیر انجام می‌گیرد. روش اول شامل تولید بخار از طریق جوشاندن یک مخلوط مایع ، سپس میعان بخار ، بدون اینکه هیچ مایعی مجددا به محفظه تقطیر بازگردد. در نتیجه هیچ مایع برگشتی وجود ندارد. در روش دوم قسمتی از بخار مایع شده به دستگاه تقطیر باز می‌گردد و به صورتی که این مایع برگشتی در مجاورت بخاری که به طرف مبرد می‌رود قرار می‌گیرد. هر کدام از این روشها می‌توانند پیوسته یا ناپیوسته باشند.
تقطیر، معمولترین روشی است که برای تخلیص مایعات به کار می رود. دراین عمل مایع را به کمک حرارت تبخیر می کنند و بخار مربوطه را در ظرف جداگانه ای متراکم می کنند و محصول تقطیر را بدست می آورند. چنانچه ناخالصیهای موجود در مایع اولیه فرار نباشند، در باقی مانده تقطیر به جا می مانند و تقطیر ساده جسم را خالص می کند. در صورتی که ناخالصیها فرار باشند، تقطیر جزء به جزء مورد احتیاج خواهد بود.
   اگر فقط یک ماده فرار بوده و اختلاف نقطه ی جوش این ماده با ناخالصی های موجود در آن زیاد باشد (حدود 30 درجه) می توان برای جدا کردن این ماده از ناخالصی ها از تقطیر ساده استفاده نمود. از تقطیر ساده معمولا در جداسازی مخلوط مایعاتی استفاده می شود که نقطه ی جوشی در محدوده 40 تا 150 درجه دارند زیرا در دمای بالاتر از  150 درجه بسیاری از ترکیبات آلی تجزیه می شوند ودر دمای جوش کمتر از  40 درجه مقدار زیادی از مایع در ضمن تقطیرهدر می رود.

تقطیر:

همان طور که گفته شد ، تبخیر یک مایع و تراکم بخارات دراثر سرما (میعان) و جمع آوری قطرات در ظرف دیگر را تقطیر می گویند که عادی ترین روش برای خالص نمودن مایعات می باشد. برای تخلیص مایعات چهار نوع تقطیر در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد:

1-            تقطیر ساده

2-            تقطیر در فشار کم

3-            تقطیر به وسیله ی بخار آب

4-                 تقطیر جزء به جزء 

1- تقطیر ساده

وجودناخالصی های غیرفرّاردرمایع سبب کاهش فشاربخارآن می شود ، زیرا وجودجزء غیر فرار به مقدار زیاد ،غلظت جزء اصلی فرّار را پایین می آورد وقابلیت تبخیر مایع کم می شوداماپس از تقطیر در باقیمانده ی تقطیرباقی می ماند ومایع به صورت خالص تقطیر می شود.

   به طورکلی ، بخاراتی که در سطح مایع است بیشتر از جسم فرّار تشکیل شده است و کمتر از جسم غیر فرّار است. ( قانون رائولت و دالتون )   چنانچه مخلوطی از دو یا چند مایع داشته باشیم و دمای جوش آن ها به حد کافی با هم تفاوت داشته باشد، جدا کردن آن ها از طریق تقطیر ساده امکان پذیراست. ابتدا مایعی که نقطه ی جوش کمتری دارد تقطیر می شود و سپس اجزاء دیگر مخلوط ،به تناسب افزایش دمای جوششان تقطیر می شوند و بدین ترتیب می توان آن ها را از یک دیگر جدا نمود. می توان گفت اختلاف نقطه ی جوش باید بیش از 80 درجه ی سانتیگراد باشد.  برای تقطیر ساده ، بالن تقطیر (فلاسک) ، مُبرد ، رابط ، دماسنج ، و بالن دریافت کننده لازم است. نحوه آماده کردن دستگاه مطابق شکل زیر است در تقطیر یک مایع خالص ،درجه حرارت دهانه ی خروجی رابط بادرجه حرارت مایع جوشان بالن تقطیر ، چنانچه بالن زیاده ازحد گرم نشود،یکسان است. چنانچه فقط اندازه گیری دمای جوش ،مورد نظر باشد، می توان بدون مُبرد مقدار دمای جوش را تعیین کرد.

     رعایت نکات زیر در انجام تقطیر ضروری است:

 1- حجم مایع تقطیر شدنی از ⅔ حجم بالون نباید بیشتر باشد.                                         

 2- انداختن چند عدد سنگ جوش (دو یا سه عدد) در بالون تقطیر به منظورتوزیع یکنواخت گرما و جلو گیری از پریدن مایع ضروری است.

3- مخزن جیوه ی دماسنج باید پایین تر از شاخه جانبی رابط قرارگیرد (محل جریان بخارها ) تا دمای جوش مایع یا مخلوط مایعات مشخص شود.

4- اتصال لوله ی ورود و خروج آب به مُبرد صحیح باشد.

5- برای گرم کردن معمولاً  حمام های روغن یا وسایل گرم کننده ی الکتریکی ارجحیت دارد. اما چنانچه ازشعله استفاده می شود، باید توجه داشت با گذاردن یک توری فلزی روی سه پایه و زیر بالون،شعله ی چراغ گاز به طور گسترده به تمام نقاط بالون انتقال یابد تا بدین وسیله از گرم شدن موضعی بالون جلوگیری شود.

6- محل ارتباط و تماس شیشه آلات باید با گریس یا وازلین قبل از سوار کردن دستگاه چرب شود. این امر برای اجتناب از چسبندگی و قفل شدن آن ها در اثر حرارت ضروری است.

7- از بالون های تقطیر بزرگ نباید استفاده کرد زیرا سبب از بین رفتن مایع می گردد.

8- انتخاب مُبرد به نوع تقطیر ، سرعت تقطیر و دمای جوش مایع مورد نظر بستگی دارد.

9- قبل از انجام تقطیر ، ترکیب مورد نظر را در بالون تقطیر بریزید و آن را وزن کنید و بعد از عمل تقطیر نیز مجدداً بالون را وزن کنید تا مقدار مایع تقطیر شده مشخص شود.

10- سرعت تقطیر مناسب (تنظیم دمای لازم ) هر ثانیه ، یک تا دو قطره می باشد.

11- بالون تقطیر را هیچگاه نباید تا خشک شدن وازبین رفتن کامل مایع  تقطیر شدنی حرارت داد.

2- تقطیر  در فشار کم

     در بسیاری از موارد ، دمای جوش در فشار معمولی زیاد است و ممکن است ترکیب مورد نظر در دمایی پایین تر از دمای جوش خود یا دردمای جوش تجزیه یااکسید شود و یا نوآرایی در آن صورت پذیرد ، در چنین مواردی ، جسم را درفشار کمتر از فشار جوّ تقطیر می کنیم. معمولاً ترکیباتی که دمای جوش آن ها از حدود180درجه ی سانتیگراد بیشتر است را با روش تقطیردر فشار کم تقطیر می کنند. برای مثال ، نقطه ی جوش یک ترکیب که درفشار 760 میلیمترجیوه 200 درجه ی  سانتیگراد است،در فشار 20 میلیمتر جیوه حدود 90 درجه ی سانتیگراد است.

   برای کم کردن فشار ،معمولاً از خرطوم آبی یا پمپ روغنی استفاده می شود. مقدار کاهش فشار در هر یک ازاین دو وسیله به شرایط آن ها و دستگاه تقطیر بستگی دارد.                                                                                                                                                                

 نکات زیر در این روش تقطیر باید مورد توجه قرار گیرد:

 1- رعایت تمام موارد ذکر شد در مورد تقطیر ساده                                                                     2-  به جای سنگ جوش می توان از یک لوله ی موئین استفاده کرد. این لوله ی موئین با حرارت دادن لوله ی شیشه ای باریک با جدار ضخیم روی شعله و سپس کشیدن آن تهیه می شود. ( نظیر آماده کردن لوله ی موئین برای دمای ذوب )

   در پایان تقطیر ،ابتدا منبع حرارت را قطع می کنیم. سپس لوله خلأ را از دستگاه جدا می کنیم وبعد شیر آب را می بندیم.

چنانچه مقدار فشار را بخواهیم دقیقاً اندازه گیری کنیم ، باید یک فشار سنج (مانومتر) بین بالون دریافت کننده و دستگاه تقلیل فشار قرار دهیم.

 از راه لوله ی موئین، نه تنها هوا، بلکه در موارد لزوم گاز بی اثر ( تقطیر نیتروژن و هلیوم) نیز می توان وارد دستگاه کرد. گاهی اوقات ، به جای لوله ی موئین، از یک بهمزن مغناطیسی نیز می توان استفاده کرد.

  3- با به کار بردن یک تله جهت مقابله با شکستن خلأ (تقلیل فشار) یا

 جلو گیری از ایجاد خلأ معکوس از وارد شدن آب خرطوم آبی به درون دستگاه تقطیر جلو گیری می شود.

 4- چنانچه مایع  مخلوطی از چند جزء باشد، می توان از رابط هایی که به چند بالون متصل می شوند (رابط عنکبوتی) استفاده کرد.

 5- چنانچه هنگام کار خلأ از بین رفت ، فوراً منبع حرارتی را قطع کنید و لوله یا بست رابط بین تله و خلأ (پمپ یا خرطوم آبی) را باز کنید تا از بروز خلأ معکوس و ورود آب به بالون جلوگیری شود.

 3- تقطیر به وسیله ی بخار آب

   می دانیم که مجموع دو مایع مخلوط نشدنی ، از هر کدام از دو مایع به طور جداگانه ،در درجه حرارت پایین تری می جوشد. چنانچه یکی از دو مایع آب باشد و عمل تقطیر انجام شود، آن را  تقطیر همراه با بخار آب می گویند. بنا براین، مایع مورد نظردرپایین 100 درجه ی سانتیگراد تقطیر می شود. بدین ترتیب ،یک ترکیب که در آب بسیار نامحلول است ، در مخلوط با آب تقطیر می شود ومواردی را که دمای جوششان خیلی بالاتر از 100 درجه ی سانتیگراد است را به راحتی می توان تقطیر کرد. بنا براین اگر ماده ی مورد نظر در حرارت های بالا ناپایدار باشد و یا تجزیه شود،با این روش تقطیر می شوند.این روش را می توان در مورد جدا سازی ترکیبات طبیعی از بافت ها و سلولها و گرفتن روغن های اسانس گیاهان و به طور کلی مواردی که با آب پیوند هیدروژنی تشکیل می دهند، به کار برد. همچنین برای جدا کردن محصول یک واکنش در مخلوط قیر مانند تقطیر با بخار آب روش مناسبی است. بدیهی است که از این روش برای موادی که در اثر تماس زیاد با بخار آب تجزیه می شوند یا واکنش می دهند مناسب نمی باشد.

 روش کار

   دستگاه تقطیر با بخار در حقیقت یک دستگاه تقطیر ساده است که بخاربه وسیله ی لوله ای به بالون تقطیر وارد می شود.در بالون تقطیر 250 میلی لیتری ،حدود 25 میلی لیتر آب و معادل آن آنیلین بریزید و با چراغ گاز بنسن ظرف مولد بخار (که قبلاً در آن آب ریخته اید) را حرارت دهید. بخار به داخل بالون تقطیر وارد می شود و آنیلین، همراه با بخار آب تقطیر می شود. پایان عمل تقطیر زمانی است که تمام آنیلین تقطیر شود.

   قطرات حاصل را در یک قیف جدا کننده (دکانتور) ریخته و لایه آلی (آنیلین) را از لایه آبی جدا نمایید و به مسئول آزمایشگاه تحویل دهید. این آزمایش را در مورد نیتروبنزن و برموبنزن نیز می توانید انجام دهید.

  چنانچه برای تقطیر مخلوط، مقدار کمی بخار آب لازم باشد، معمولاً آب و مخلوط را با هم در بالون می ریزند و مستقیماً بالون تقطیر را با چراغ بنسن حرارت می دهند.

 

   4- تقطیر جزء به جزء

      چنانچه تفاوت دمای جوش اجزاء موجود در مخلوط زیاد نباشد، از طریق تقطیر ساده نمی توان اجزاء مخلوط را جدا نمود. در این گونه موارد، از روش تقطیر جزء به جزء استفاده می شود. در این روش، یک ستون تقطیر بین بالون تقطیر ومُبرد قرار می گیرد ودرطول ستون چندین بار عمل تبدیل بخار به مایع انجام می شود و در هر بار، بخار از ترکیبی که دارای دمای جوش کمتری است،غنی می گردد. وقتی بخار به انتهای ستون می رسد و وارد مُبرد می شود، فقط بخار یک جزء (دمای جوش پایین)است که در اثر میعان به قطرات مایع تبدیل می گردد. طول و نوع ستون و در بعضی موارد مواد پرکننده ی داخل ستون با در نظر گرفتن اجزاء مخلوط انتخاب می شود. برای جدا کردن مخلوطی که اجزاء آن حدود 20- 15 درجه ی سانتیگراد تفاوت دمای جوش دارند، معمولاًاز ستون ویگرواستفاده می شود. این ستون دارای برجستگی های خار مانند شیشه ای در سطح داخلی است که بر اثر سطح تماس زیاد سبب بیشتر شدن مراحل بخار- میعان می شود.

   مواد پرکننده ی اسفنجی ستون ها معمولاً از جنس فولاد زنگ نزن یا شیشه یا سرامیک می باشد.اکنون مخلوطی شامل بنزن( 80 درجه ی سانتیگراد) و تولوئن(110 درجه ی سانتیگراد) را در نظر می گیریم. چنانچه این مخلوط به روش تقطیرساده تقطیر شود،نخستین جزءغنی از مایع با دمای جوش کمتر (بنزن) است اما خالص نیست و با بنزن خالص یکی نیست و مقداری تولوئن نیز به همراه دارد. به همین ترتیب، مایع باقیمانده در بالون تقطیر نیز با تولوئن خالص تفاوت دارد. بنابراین تقطیر ساده روش مناسبی برای جدا کردن آن ها نخواهد بود. چنانچه دراین تقطیر یک ستون تقطیر بین بالون تقطیر و مُبرد قرار دهیم، به علت ارتفاع نسبتاً بلند ستون، مخلوط بخارهای بنزن و تولوئن به طور مداوم از پایین به بالا چندین بار به مایع تبدیل می شود و بخار تولوئن که نقطه ی جوش بالاتری دارد به بالون تقطیر برمی گردد. در بالای ستون، ترکیب، بخار غنی از بنزن است که وارد مُبرد می شود. زمانی که تقریباً تمامی بنزن تقطیر گردید، درجه حرارت دماسنج روبه افزایش می گذارد و کمی از   باقیمانده ی بنزن در مخلوط به همراه تولوئن امکان ورودبه ظرف جمع آوری جزء اول (بنزن) را دارد. برای اجتناب از این امر، به محض شروع افزایش درجه دماسنج، بالون دریافت کننده را برداشته و بالون دیگری قرار می دهیم، تا بین دو نقطه ی جوش، تولوئن تثبیت گردد. بالون سوم را جهت جمع آوری تولوئن تقطیر شده ی خالص جایگزین می نماییم.

روش کار :

یک بالن تقطیر برداشته و نصف آنرا از آب شهر پرمیکنیم سپس چهار یا پنج عدد سنگ جوش در آن قرار میدهیم ،بالن را از قسمت بالا به گیره متصل میکنیم وبعد رابط شیشه ای را روی بالن قرار میدهیم ومبرد یا خنک کننده را به رابطشیشه ای متصل میکنیم و قطره گیر را نیز به مبرد وصل میکنیم و مبرد را هم با گیره ثابت نگه میاریم.در مبرد جریان آب باید مخالف جهت جریان آب باشد تا انتقال حرارت بهتر صورت گیرد،همچنین هیچگونه حبابی نباید روی سطح داخلی لوله ها ظاهر شود چون این پدیده انتقال حرارت را کاهش میدهد.وقتی جریان های ورودی و خروجی آب را بررار کردیم شعله  ی زیر بالن را روشن میکنیم و منتظر میمانیم تا 3/2 مایع درون بالن تبخیر شود.

چهار نمونه آب در چهارلوله آمایش جداگانه از آبهای ذکر شده ی زیر برمیداریم وسپس به هر یک از نمونه ها سه قطره نیترات نقره اضافه میکنیم و مشاهدات خود را به عنوان نتیجه ی آزمایش ارائه میدهیم.

نمونه های مورد نیاز:

1. ته مانده ی آبی که بعداز تبخیردر بالن باقی میماند.

2. آبی که در حین انجام آزمایش تقطیر شد.

3. آب شهر(لوله).

4. آب مقطرآماده.

------------------------------------------------------------------------------------------------

مشاهدات:

پس ازاضافه کردن AgNO3   به نمونه ها:

 

  1. آب باقی مانده در بالن شیری رنگ شد.
  2. آبی که در حین آزمایش تقطیر شد تغییر رنگ نداد.
  3. آب شهرشیری رنگ شد.
  4. آب مقطر آماده تغییر رنگ نداد.

------------------------------------------------------------------------------------------------

سؤالات:

  1. در این آزمایش از سنگ جوش به چه منظوری استفاده کردیم؟

همانطور که میدانیم سنگ جوش ماده ای شیشه ای است که از آن به منظور پخش یکنواخت گرما دریک محلول یا مایع در حال گرم شدن(در معرض حرارت) استفاده میکنیم.که باعث تاخیر در جوش میشود و از تبخیر ناگهانی و بالا آمدن توده ای بخارات و پرت شدن درون مبرد جلوگیری میکند.

  1. واکنشی را که بعد از اضافه شدن نیترات نقره به نمونه ها رخ میدهد را بنویسید؟

AgNO3    --------->  Ag+  +  No3-                             

Ag+ + Cl-    --------->  AgCl                                  

------------------------------------------------------------------------------------------------

۴-کروماتو گرافی:

کروماتو گرافی:

روش ساده ای است برای جدا کردن مواد حل شده در یک حلال ، از این روش برای شناسایی مواد نیز می توان استفاده نمود و انواع مختلف دارد کروماتوگرافی کاغذی ، ستونی ، گازی و مایع. در این روش فاز متحرک مانند آب از فاز ساکن(ثابت) مانند کاغذی یا گچ عبور می کند و به سمت بالا می رود. هنگامی که به لکه رنگین مانند جوهر می رسد، هر جزء از جوهر را که جاذبه کمتری با کاغذ (فاز ساکن) دارد که از جزئی که جاذبه قوی تری دارد جدا می کند و با سرعت بیشتری به جای بالاتر می برد و بدین ترتیب اجزای مخلوط از هم جدا می شوند.

مثال : جدا سازی مواد موجود در یک قطره خون.

همه انواع کروماتو گرافی دارای اجزای زیر هستند:

 

که مایع و یا گاز می باشد.                   :(Mobile phase) فاز متحرک

:که می تواند مایع ویاجامد باشد.           (Stationary phase) فاز ثابت

به طور کلی فاز متحرک به دلیل جریانی که دارد از کنار یا درون فاز ثابت عبور می کند و بر اساس تمایل اجزای مختلف نمونه مورد نظر باسرعتهای مختلف توسط فاز متحرک شسسته می شوند. اگر ماده مورد آنالیز تمایل کمتری به فاز ثابت داشته باشد در نتیجه سریعتر توسط فاز متحرک شسته می شود و اگر بیشتر به فاز ثابت تمایل داشته باشند باسرعت کمتر شسته می شوند و به این ترتیب مواد از هم تفکیک می شوند.به عبارت دیگر اجزاء مختلف نمونه بر اساس اینکه با چه شدتی توسط فاز ثابت نگهداشته می شوند از هم جدا می گردند.

از انواع کروماتوگرافی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.کروماتوگرافی روی کاغذ

 Paper Chromatography (PC)

2.کروماتوگرافی روی لایه نازک

( Thin Layer Chromatography (TLC

3.کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC)

  High Performance Liquid Chromatography  

4.کروماتوگرافی گازی  Gas Chromatography (GC)

5.کروماتوگرافی ستونی(CC):درکروماتوگرافی ستونی از یک ستون شیشه ای استفاده مشود که درونآنفاز ثابت را قرار میدهند و سپس مواد مورد آزمایش را که در حلال حل نموده اند ازبالا درون ستون میریزند که در این هنگام بر اساس جذب سطحی یا بر اساس اندازه ی مولوکولها از بالا به پایین مواد از همدیگر جدا میشوند.

کروماتوگرافی روی کاغذ:  :Paper Chromatography (PC)

در این نوع کروماتو گرافی پس از استخراج ماده مورد آنالیز آن رادر حلال مناسب حل کرده و روی کاغذ لکه گذاری می کنیم. سپس آن را داخل تانک قرار می دهیم که در آن فاز متحرک قرار دارد. به دلیل کشش سطحی حلال روی سطح کاغذ بالا آمده و اجزاء مختلف بر اساس حلالیت و تمایل شان به فاز ثابت در محلهای مختلف باقی می مانند. هرچه اجزاء مخلوط بیشتر در حلال

حل شوند روی سطح کاغذ بیشتر بالا می روند. و به این ترتیب از هم جدا می گردند. در مرحله بعد باید سپس بایستی با معرف مناسب لکه هارا ظاهر و قابل دید نمود.

 

کروماتوگرافی بر روی لایه نازک(TLC)

 این روش ساده ترین و مفید ترین روش تشخیص اولیه و خلوص مواد است. در این روش فاز ثابت روی یک صفحه از جنس پلیمر یا آلومینیوم کشیده می شود .که جنس فاز ثابت ترکیباتی نظیر سیلیکاژل ویا آلومینا می باشد. در این نوع کروماتو گرافی پلاریته اهمیت زیادی دارد.روش کار مانند کروماتو گرافی کاغذ می باشدو بطور خلاصه شامل مراحل ذیل است:

استخراج دارو ویا ماده مورد آنالیز از ادرار بوسیله حلال آلی، تغلیظ حاصل استخراج و حل کردن آن در یک حلال آلی ، لکه‌گذاری روی صفحه TLC، جداسازی ترکیبات بوسیله فاز متحرک، ظهور و شناسایی داروهای تفکیک شده توسط معرف‌های شیمیایی شناخته شد، استفاده از  RF(نسبت حرکت نمونه مورد آنالیز روی صفحه TLC به حرکت جبهه فاز متحرک)، استفاده از جذب UV یا فلورسانس. توجه به نکاتی مثل خصوصیات فاز متحرک، فاز ثابت، اشباع بودن یا نبودن تانک در جداسازی و شناسایی دارو مؤثر است.

 

:TLC مزایا

ساده ترین و مفید ترین روش تشخیص اولیه و خلوص مواد است. موادی   که به هنگام لکه‌گذاری بر روی صفحه قرار داده می‌شوند، پس از تفکیک شدن بر روی آن باقی مانده و در نهایت در صورت بکارگیری آشکار سازهای مناسب، قابل شناسایی و مشاهده خواهند بود.

کاربرد ساده داشته و نیاز به تجهیزات اندک دارد.

قابلیت جداسازی و شناسایی مقادیر ناچیزمواد را دارا می باشد.

زمان انجام آزمایش کوتاه است.

می توان چندین نمونه را هم زمان آزمایش کرد.

از فازهای ثابت و متحرک متنوع می توان استفاده نمود.

از معرفهای ظاهر کننده متنوع می توان استفاده نمود.

 

:TLC معایب

حساسیت آن کمتر از روشهای GC,GC/MS,HPLC   می باشد.

دقت وصحت آن کمتر از روشهای فوق می باشد.

گاز کروماتو گرافی (GC)

در روش گازکروماتو گرافی فاز متحرک گاز است. ماده مورد آنالیز تحت فشار گاز در طول ستون کروماتو گرافی که توسط ذرات فاز ثابت پر شده است، حرکت کرده وبر اساس پلاریته با سرعتهای متفاوتی در طول ستون حرکت می کنند ودر نتیجه با فواصل زمانی مختلفی از انتهای ستون خارج شده و توسط آشکار ساز   (Detector)شناسایی می شود.

 این روش از حساسیت و دقت بالایی برخوردار است. روش کلی کار عبارتست از استخراج دارو با یک حلال مناسب، تغلیظ حاصل استخراج و تبدیل آن به یک مشتق فرار (مشتق‌سازی)، تزریق به دستگاه گاز کروماتوگراف، عبور فاز متحرک گازی به همراه نمونه مورد آنالیز از ستون و بالاخره، شناسایی و ثبت توسط آشکارساز.

 معمولاً به منظور افزایش حساسیت، دقت و صحت دستگاه گاز کروماتوگراف،آن را به طیف سنج جرمی متصل می کنند که به آن (GC/MS) می گویند.این روش ، روش مرجع برای تشخیص بسیاری از دارو ها، مواد مخدرو مواد مورد آنالیز می باشد.

با توجه به اینکه این روشها گران بوده و استفاده از آنها نیاز به تخصص دارد.بعلاوه نیازمند خدمات مناسب بعد از فروش می باشد،لذا مواردی از این قبیل استفاده از این سیستمها رادچار محدودیت میکند. از اینرو از روشهای ساده تر و کاربردی دیگری که در عین حال از حساسیت و دقت مناسب برخوردار باشند (نظیر TLC) استفاده می شود.

2-4-کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

در روش کروماتو گرافی مایع با کارایی بالا فاز متحرک مایع است. ماده مورد آنالیز تحت فشار پمپ در طول ستون کروماتو گرافی که توسط ذرات فاز ثابت پر شده است حرکت کرده وبر اساس پلاریته با سرعتهای متفاوتی در طول ستون حرکت می کنند در نتیجه با فواصل زمانی مختلفی از انتهای ستون خارج شده و توسط آشکار ساز   (Detector)شناسایی می شود. این روش از حساسیت و دقت بالایی برخوردارمی باشد. روش کلی کار در HPLC شامل مراحل زیر است:

استخراج با یک حلال مناسب، تزریق حاصل استخراج به دستگاه و حرکت آن به همراه فاز متحرک مناسب با فشار بالا به داخل ستون ، تفکیک آن و بالاخره تشخیص بوسیله آشکار ساز واندازه گیری ترکیبات مورد نظر براساس سطح زیر منحنی پیک‌های بدست آمده می باشد. امروز توسعه و تجهیز HPLC منجر به ساخت دستگاههای کاملاً خودکار و منعطف برای سیستم‌های مختلف شده است. این روش از حساسیت و دقت  بالایی برخوردار است.

 

برای نمونه روش کروماتوگرافی کاغذی را مورد آزمایش قرارمیدهیم.

روش کار:

یک کاغذ کروماتوگرافی برداشته یک خط افقی با مداد روی آن میکشیم و هفت نقطه روی آن مشخص میکنیم(با مداد و با فاصله 2سانتی متر)،سپس نام مواد شاهد را زیر نقاط مشخص ،مینویسیم.

توجه: 4ماده ی شاهد داریم و 3ماده ی مجهول داریم.

از هر ماده روی نام آن یک قطره در نقطه ی مشخص شده برای آن میریزیم،سپس کاغذ را به به صورت استوانه ای در می آوریم به طرزی که نوشته ها روی سطح بیرونی استوانه قرار گیرند .سپس یک بشربرداشته ودرون آن 15میلی لیتراتانول و 15 میلی لیتر آب مقطر میریزیم و بعد استوانه را طوری  درون بشر قرار داده که خط روی استوانه همانند شکل رو به پایین باشد، همچنین کاغذ را طوری قرار می دهیم که به دیواره ی بشر برخورد نکند سپس با یک تکه نایلون روی بشر رامی پوشانیم و یک شیشه ساعت روی درب بشر قرار می دهیم و صبر میکنیم تا حلال کاملاً از کاغذ بالا رود. وقتی حلال به نقاط رنگی رسید رنگ ها را با خود بالا می برد و کروماتوگرافی شروع می شود، وقتی حلال به یک سانتیمتری لبه بالایی استوانه کاغذی رسید، استوانه را از حلال خارج می کنیم.

/ 0 نظر / 8 بازدید