رامین بزرگمهری

 

رامین بزرگمهری

معاون تحصیلات تکمیلی

استاد مهندسی شیمی

 دانشکده مهندسی شیمی و نفت

دانشگاه صنعتی شریف

خیابان آزادی

تهران، ایران

 تلفن: 6445 6616 (021)

رایانامه: brbozorg@sharif.edu

پژوهش ها :

  • •مدلسازی و شبیه سازی سیستمهای نوین در مهندسی شیمی

 تجزیه و تحلیل، شناسایی و کنترل فرایندهای غیر خطّی

 آلگوریتمهای تکاملی و کاربرد آنها در مهندسی شیمی

 سنتز و بهینه سازی فرایندهای گسترده

 هوش مصنوعی و کاربرد آن در مهندسی شیمی

 کاربرد تکنولوژی اطلاعات در مهندسی شیمی

 

 

سیروس قطبی

 

استاد ترمودینامیک و مهندسی نفت

 دانشکده مهندسی شیمی و نفت

 دانشگاه صنعتی شریف

 خیابان آزادی

 تهران، ایران

 تلفن: 5405 6616 (021)

رایانامه: ghotbi@sharif.edu

 

دكتر سيد شهاب الدين آيت­اللهي

 استاد مهندسی شیمی

دانشگاه شیراز

خیابان دانشجو

شیراز-ایران

تلفن:0711-6474602

پست الکترونیکی:shahab@shirazu.ac.ir

 

دکتر علی علوی نیا

دانشیار مهندسی مکانیک

دانشگاه بو علی

همدان-ایران

پست الکترونیکی:alavi1338@yahoo.com

 

احمد شریعتی

استادیار مهندسی شیمی پلیمر

دانشکده فرآوری و انتقال گاز

دانشگاه صنعت نفت اهواز

اهواز-ایران

پست الکترونیکی:Sariati@put.ac.ir